ภาพรวมการจัดส่งข้อมูล ตั้งแต่เดือน 10-2012 ถึง 09-2014

ระดับ รพ.สต., สอ. และอื่นๆ

ระดับ รพศ. รพท. และ รพช.

The map will replace this text. If any users do not have Flash Player 8 (or above), they'll see this message.
The map will replace this text. If any users do not have Flash Player 8 (or above), they'll see this message.
แสดงข้อมูลในรูปแบบตาราง

ภาพรวมการจัดส่งข้อมูล เดือน 09-2014

ระดับ รพ.สต., สอ. และอื่นๆ

ระดับ รพศ. รพท. และ รพช.

The map will replace this text. If any users do not have Flash Player 8 (or above), they'll see this message.
The map will replace this text. If any users do not have Flash Player 8 (or above), they'll see this message.
.....