โครงการปฏิรูประบบข้อมูล

Print
Category: Moph Data Center Project Published on Thursday, 28 February 2013 Written by Admin

โครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐเพื่อรองรับการบริการบัตรเดียวรับบริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด

  • หนังสือ ขอให้รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2554 ภายใต้ โครงการปฏิรูป ระบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐเพื่อรองรับการบริการบัตรเดียวรับบริการได้ทุกทีภาย ในจังหวัด
  • หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ โครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐเพื่อรองรับการบริการบัตรเดียวรับ บริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด
  • ประชุมชี้แจงโครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐฯ เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2554 ณ โรงแรมริชมอลด์ นนทบุรี
  • หนังสือชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
  • แนวทาง (Guide line) สำหรับเตรียมการเพื่อจัดตั้งคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ Data center ระดับจังหวัด ฯ
  • แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ(ปร.1,ปร.2)
  • 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ แพร่,พังงา,พิษณุโลก,อุดรธานี,ระยอง
  • หนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ โครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐเพื่อรองรับการบริการบัตรเดียวรับ บริการได้ทุกที่ภายในจังหวัด ใน ๕ จังหวัดนำร่อง จังหวัดแพร่ จังหวัดพังงา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดระยอง จังหวัดอุดรธานี
  • หนังสือชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ
  • สรุปรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ฯ

โครงการพัฒนาคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพและ ระบบสารสนเทศระดับจังหวัด(Data Center) 22จังหวัด/18เขต

ได้แก่(ลพบุรี, สระบุรี, ชลบุรี, จันทบุรี, ตราด, นครนายก, สุริทร์, อำนาจเจริญ, เลย, ร้อยเอ็ด, นครพนม, ลำปาง, น่าน, พะเยา, เชียงราย, กำแพงเพชร, ตาก, สุพรรณบุรี, สมุทรสงคราม, ภูเก็ต, ชุมพร, สงขลา)

 

Hits: 12250