วัตถุประสงค์โครงการ

๑. เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการดูแลสุขภาพตนเองอย่างแท้จริง

๒. เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุก และบริการที่เหมาะสมแก่กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน (ลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ลดตาย)

๓. เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น

๔. เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง


เป้าหมายการดำเนินงาน

๑. ประชาชนชาวไทยอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปได้รับบริการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงและได้รับคำแนะนำความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง และมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

๒. กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

๓. ประชาชนได้รับการเฝ้าระวัง และป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๔. การพัฒนาหมู่บ้าน / ชุมชน ต้นแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อลดบทบาทและความดันโลหิตสูง


Download แบบรายงานและภาพรถของโครงการ

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ